Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Bianconeri Shop

 • 1 Definicje
 1. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu; Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Sprzedający - rozumie się przez to Stowarzyszenie Bianconeri Football Academy z siedzibą we Wrocławiu przy al. Paderewskiego 35, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000776106, NIP 8971864807 który świadczy usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Dane kontaktowe: e-mail: juventus@juventuswroclaw.pl, tel. +48 794 782 777.
 3. Zamawiający - osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje w Sklepie Internetowym Zamówienia związanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz Konsument.
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym w ramach Sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, o którym mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
 5. Sklep (Sklep Internetowy) - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem: www.bianconeri-shop.pl.
 6. Produkty - rozumie się przez to oferowane przez Sprzedającego w ramach Sklepu do sprzedaży rzeczy ruchome obejmujące:
 1. odzież,
 2. obuwie,
 3. akcesoria,
 4. torby
 1. Zamówienie - rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedającego przez Zamawiającego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącej nabycia Produktów na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie, przy użyciu interaktywnego formularza zamówienia znajdującego się w Serwisie
 2. Cena - rozumie się przez to cenę netto Produktów umieszczoną obok informacji o Produkcie, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia Produktu oraz podatku VAT.
 3. Cennik - rozumie się przez to listę Produktów wraz z ich oznaczeniami i cenami.
 4. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 5. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Godziny robocze - godziny od 8:00 do 17:00 w Dniach Roboczych.
 7. Koszty dostarczenia Produktu - rozumie się przez to koszty poniesione przez Sprzedającego niezbędne do dostarczenia Produktu Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem.
 8. Konto - konto założone dla Zamawiającego w Serwisie w wyniku procesu rejestracji, na którym gromadzone są dane dotyczące klienta podane przy zakładaniu Konta za jego zgodą oraz dane dotyczące Zamówień.
 9. Serwis - witryna internetowa Sklepu Sprzedającego.
 • 2 Zasady ogólne
 1. Sklep działa pod adresem www.bianconeri-shop.pl i jest prowadzony przez Sprzedającego.
 2. Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Bianconeri Football Academy

51-612 Wrocław, Al. Paderewskiego 35

tel.: +48 794 782 777 (koszt połączenia stawka operatora)

e-mail: juventus@juventuswroclaw.pl,

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Zamawiającego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 2. Wymagania techniczne:
 • Korzystanie ze Sklepu możliwe przy pomocy sprzętu komputerowego z zaktualizowanym oprogramowaniem z dostępem do Internetu;
 • Zamawiający powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail);
 • Zamawiający powinien mieć:
  • Włączoną obsługę plików cookies.
 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.
 2. Regulamin określa wyłącznie zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych w Sklepie.
 • 3 Zakładanie Konta i Składanie Zamówień
 1. Złożenie Zamówienia i zakup Produktu jest możliwy m.in. po dokonaniu rejestracji i po zalogowaniu się do Konta. Założenie i prowadzenie Konta jest darmowe. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.
 2. W celu dokonania rejestracji Zamawiający obowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie, wskazać unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.
 3. W ramach rejestracji Konta Zamawiający dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na udostępniony w tym celu adres poczty elektronicznej i/lub może wyrazić zgodę na inicjowanie połączeń telefonicznych o charakterze marketingowym na udostępniony w tym celu nr telefonu i/lub może zaakceptować stosowanie faktur elektronicznych.
 4. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień.
 5. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
 6. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 1. Realizacja Zamówienia odbywa się w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych.
 2. Sprzedający dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Serwisie.
 3. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie oraz akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.
 4. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.
 5. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedającego następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Produkt, Cenę jednostkową i zbiorczą Produktu, Koszty dostarczenia Produktu i adres dostawy Produktu. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.
 • 4 Umowa
 1. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.
 3. Składając Zamówienie Zamawiający składa Sprzedającemu ofertę zakupu Produktu objętego Zamówieniem.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Produktu objętego Zamówieniem.
 5. Sprzedający zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Zamawiającemu w akceptacji Zamówienia.
 6. Własność Produktu przechodzi na Zamawiającego w chwili zapłaty Ceny Produktu + VAT wraz z kosztami dostarczenia Produktu oraz odbioru Produktu.
 7. Po złożeniu przez Zamawiającego wiążącego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym podanym w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem” o ile taka opcja została przewidziana dla danego Produktu.
 • 5 Płatności
 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny + VAT wraz z Kosztami dostarczenia Produktu oraz odbioru Produktu.
 2. Ceny Produktów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i są cenami netto, niezawierającymi podatku VAT.
 3. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostarczenia Produktu.
 4. Wysokość Cen w Cenniku jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.
 5. Płatność za zamówiony Produkt może nastąpić:

5.1. za pobraniem (przy odbiorze ) o ile została przewidziana dla danego Produktu;

5.2. przelewem na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy;

5.4. za pośrednictwem współpracujących ze Sprzedającym podmiotów świadczących usługi w tym zakresie wyraźnie wskazanych przy oznaczeniu sposobu płatności.

 1. Zamawiający otrzyma zgodnie ze swoim wyborem: fakturę VAT lub paragon, które wystawione będą zgodnie z informacjami podanymi w formularzu Zamówienia.
 2. Składając Zamówienie w Sklepie, Zamawiający upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
 • 6 Koszty i termin wysyłki
 1. Produkty mogą być:
 • odbierane w siedzibie, bądź innym wskazanym jako opcja odbioru zamówienia – miejscu działalności Sprzedającego, wybranym przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia; albo
 • wysyłane Zamawiającemu.

 

Wybór sposobu odbioru Produktu dokonywany jest przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

 1. W przypadku wyboru opcji wysyłki - Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową wyłącznie na terenie Polski. Sklep poinformuje Zamawiającego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Produkt jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Wysyłka może być też realizowana do wskazanego przez Zamawiającego paczkomatu.
 4. Zamawiający jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w trakcie składania zamówienia.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Zamawiającego nieprawidłowych danych w formularzu zamówienia.
 • 7 Reklamacja Produktu
 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedającego Produktu Zamawiający ma prawo reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego, Konsument natomiast w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Wady Produktu zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: juventus@juventuswroclaw.pl lub w formie pisemnej, na adres: al. Paderewskiego 35 51-612 Wrocław, z dopiskiem „Sklep internetowy Bianconeri Shop”.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Zamawiającego, adres Zamawiającego, numer Zamówienia oraz dołączyć dokładny opis wady Produktu, swoje dane, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.
 5. Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.
 6. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Zamawiający zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
 7. Koszt wysyłki reklamowanego Produktu do Sprzedającego ponosi Zamawiający, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.
 8. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.
 • 8 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Sprzedającego podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
 1. w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;
 2. zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
 3. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 4. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedającego podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
 6. Konsument traci prawo odstąpienia od umowy, gdy po dostarczeniu Produkt będzie nosić ślady użytkowania, będzie uszkodzony, bądź zostanie zmieniony (np. przerobiony).
 • 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in.:
 1. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;
 2. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 • 10 Odpowiedzialność sprzedającego
 1. Sprzedający nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
 1. niedostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedający się posługuje;
 2. braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych;
 3. niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Zamawiającego;
 4. awarii, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Zamawiającego;
 5. siły wyższej;
 6. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu.
 1. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
 2. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Zamawiający, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedającym, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Zamawiający jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani za utratę korzyści, jakie Zamawiający mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.
 • 11 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Bianconeri Football Academy, Al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000776106, NIP 8971864807, REGON 382828467. Adres email: juventus@juventuswroclaw.pl.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:
 1. prowadzenie konta użytkownika serwisu www.bianconeri-shop.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. wykonanie umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. kontakt w sprawie koordynacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 5. udzielenie odpowiedzi na zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 6. marketing prowadzony w formie elektronicznej bądź telefonicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu: tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora); marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanego w formie tradycyjnej; archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usług niezbędnych do wykonania zawieranej umowy tj.: usługi prawne, działania windykacyjne, usługi informatyczne; dostawcom systemów teleinformatycznych; operatorom pocztowym i kurierskim w zakresie realizacji przesyłek; bankom w zakresie realizacji płatności; organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu:
 1. prowadzenia konta użytkownika serwisu – przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
 2. wykonania umowy – przez okres trwania umowy oraz 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione; w przypadku roszczeń wynikających z zawartych umów, przez okres 6 lat (w przypadku osób fizycznych) lub 3 lat (w przypadku działalności gospodarczej);
 3. realizacji reklamacji – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji. Okres przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą;
 4. wymiany korespondencji – w przypadku braku konkretnego, wyraźnego i prawnie uzasadnionego celu przetwarzania danych przez administratora, korespondencja zostanie usunięte po 3 latach;
 5. marketingu prowadzonego w formie elektronicznej bądź telefonicznej – przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą,  przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
 5. Źródłem pochodzenia danych osobowych, gdy ma to zastosowanie, w przypadku wykonania umowy zawartej z Kontrahentem jest osoba reprezentująca Kontrahenta.
 6. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • 12 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 3. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
 4. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia Regulaminu.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, Sprzedający oraz Zamawiający - w braku porozumienia - skierują do rozstrzygnięcia Sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedającego.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do: wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu, zmiany Cen oraz ilości Produktów w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu, przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.08.2021.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

Stowarzyszenie Bianconeri Football Academy

51-612 Wrocław, Al. Paderewskiego 35

tel.: +48 794 782 777 (koszt połączenia stawka operatora)

e-mail: juventus@juventuswroclaw.pl,

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

Nazwa sprzedawcy i jego adres

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu....... produkt jest wadliwy.

Stwierdzona wada jest istotna, bowiem polega na...................... i została stwierdzona w dniu..............

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 560 § 1 kodeksu cywilnego, oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej dnia...............................

Zwracam produkt i proszę o zwrot podanej kwoty na konto.............. /przekazem pocztowym na mój adres,

w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W załączeniu składam kopię paragonu

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl